Over VITO Nederland

Over VITO Nederland

VITO Nederland verenigt vooraanstaande logistieke dienstverleners die zich richten op het bevorderen en ontwikkelen van binnenlandse containerterminals. Deze terminals vormen cruciale schakels in de logistieke keten, door economisch sterke regio’s duurzaam te verbinden met scheepvaart- en/of spoorvervoersmodaliteiten.

VITO-leden zorgen voor een geïntegreerde en synchromodale benadering van het transport van maritieme containers, die de hele reis van verlader tot zeehaven overbruggen. Dankzij dagelijkse lijndiensten hebben alle terminals krachtige verbindingen met de zeehaven van Rotterdam, en sommige ook met Antwerpen en andere belangrijke economische centra in Europa.

De vereniging kwam tot leven vanuit de noodzaak van een pleitbezorger voor binnenlandse containerterminals. Er was een dringende behoefte aan een gecoördineerde benadering in de richting van haven-terminals en politieke instanties, en voor het vormgeven van de landelijke agenda. Zo streeft VITO Nederland ernaar om uitdagingen als de oprichting van terminals met overheidssubsidie door diverse gemeenten, een actie die het netwerk kan versplinteren en schaden, en de congestie in de haven van Rotterdam aan te pakken.

Kerntaken VITO

Het doel van VITO Nederland is om gezamenlijk de belangen te behartigen van de leden, die in totaal 13 binnenlandse terminals vertegenwoordigen. Denk hierbij aan het gezamenlijk inspelen op nieuwe regelgeving, kennis delen en het vergroten van de zichtbaarheid van het achterlandnetwerk met een gedeelde visie en interesse.

Operationele efficiëntie

VITO leden hebben de kracht om samen met andere terminals problemen in de afhandeling en andere operationele zaken aan te pakken. Samen staan we sterk.

Invloedrijke lobby

We benutten de kracht van ons netwerk om invloed uit te oefenen op lokale, provinciale en nationale overheidsniveaus. Leden zijn een actieve stem in de industrie en zit aan tafel waar belangrijke beslissingen worden genomen.

Duurzaamheid

VITO leden delen ervaringen en kennis op het gebied van verduurzaming. Zo blijven we collectief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond alternatieve energie, subsidies, regelgeving en stikstofuitstoot. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor de binnenvaart.

Digitale vooruitgang

VITO biedt leden de mogelijkheid om ervaringen en kennis op het gebied van digitalisering te delen. Door deel te nemen blijven ze aan het stuur van datadeling en benutten ze de waarde van eigen data optimaal voor de gehele keten.

Ontwikkeling en personeel

We dragen collectief bij aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie logistiek professionals. Samen werken we aan het creëren van verbindingen met universiteiten, hogescholen en MBO's, het delen van afstudeeropdrachten, en zelfs het geven van gastcolleges. VITO Nederland verrijkt zo de toekomst van de logistiek en laat haar leden groeien.

Hoe bereiken we dit?

Bij onze vereniging draait het om samenwerking en kennisdeling tussen onze leden. We werken samen met andere ketenpartners en geven invulling aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. Wij zetten ons daarnaast in voor een sterke en gezonde branche en streven voortdurend naar kwaliteitsverbetering van onze diensten.

We geloven in het openbaar uitbaten van ons landelijk dekkend netwerk van inlandterminals om zo de intermodale diensten te versterken. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze gezamenlijke opinie uit te dragen en promotie-activiteiten te verrichten.

Wij zijn dan ook trots op de sterke samenwerking en kennisdeling tussen onze leden, en op ons landelijk dekkend netwerk van inlandterminals. Daarnaast zijn we actief betrokken bij verschillende nationale, regionale en lokale organisaties en gremia, zoals Portbase, diverse stuur- en werkgroepen bij het Havenbedrijf, regionale platforms zoals de 5-sterren logistiek in Brabant en Logistics Valley in Oost-Nederland, LIOF in Venlo, de Vereniging van Binnenhavens, EVOFenedex, TLN en meer.

VITO-bestuur

Michel van Dijk (Van Berkel)

Voorzitter

Daniël ten Ham (Hutchison Ports Venlo)

Secretaris

Etienne Morriën (CTU)

Penningmeester

Willem van der Ark (MCS)

Bestuurslid